Skip links

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
STRONY INTERNETOWEJ BOROWERY.PL 

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Bogdan Ossowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowa Bogdan Ossowski, z siedzibą przy ul. Grudziądzka 24, 82-500 Kwidzyn, NIP: 8771101714 (dalej jako Administrator). 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

Prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.borowery.pl 

 1. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 1. Zarejestrowania się na stronie internetowej; 
 2. Zawarcia umowy; 
 3. Dokonania rozliczeń; 
 4. Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług; 
 5. Korzystania przez Użytkownika z wszystkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia) 
 6. Przyjmowania zamówień, rozpatrywania reklamacji, rozpatrywania zwrotów. 

 Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 1. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA 

Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, których dane te dotyczą. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do skorzystania ze wskazanych powyżej świadczeń wchodzących w skład oferty Administratora. 

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.  

 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo. 

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim –dostawcom usług wykorzystywanych w ramach prowadzonego Sklepu (biuro rachunkowe, dostawcy poczty e-mail czy serwerów). Podmiotom tym Administrator powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawcy w/w usług zobowiązani są do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.  

Ponadto Administrator oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.  

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Administrator dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne. 

Jednocześnie Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Administratora podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawne funkcjonowanie procesów koniecznych w ramach prowadzenia Sklepu. 

 1. INFORMACJA HANDLOWA

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanej przez Administratora.  

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto. 
 4. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody, co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że kontro Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności. 
 5. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi. 
 6. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wzniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora danymi osobowymi. 
 7. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 
 8. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo nich osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej. 
 9. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach. 

VII. SPRZECIW 

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych: 

 1. realizowanego w ramach: 
 2. czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub 
 3. ochrony prawnie uzasadnionych interesów poprzez w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub 
 4. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub 
 5. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administrator niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.  

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez: 

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora – borowery@gmail.com 
 2. przesłanie stosownego żądania na adres Administratora – BO Rowery Bogdan Ossowski, ul. Grudziądzka 24, 82-500 Kwidzyn. 

VIII. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ORGAN NADZORU 

Pracownicy i współpracownicy Administratora pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres borowery@gmail.com, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Administratora – przesłanie stosownego żądania na adres Administratora – BO Rowery Bogdan Ossowski, ul. Grudziądzka 24, 82-500 Kwidzyn. 

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.  

 1. PLIKI COOKIES

Niezależnie od danych osobowych, Administrator przetwarza szereg danych w formie tzw. plików cookies – w celu określania liczby odwiedzin Sklepu i jego poszczególnych podstron, przygotowania anonimowych analiz, badań oraz statystyk. Administrator zastrzega, iż z uwagi na zakres gromadzonych plików cookies i możliwości ich wykorzystania nie stanowią one danych osobowych. 

Pliki Cookies to krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba korzysta ze Sklepu. Umożliwiają one późniejszą identyfikację wykorzystywanego przez Klienta urządzenia w przypadku kolejnych wejść na stronę internetową Sklepu. Zapisywanie w/w plików na urządzeniu Klienta nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu. 

Administrator pragnie podkreślić, iż Klient może w każdej chwili samodzielnie uniemożliwić mu zapisywanie na urządzeniu plików Cookies. Dostęp w/w plików do urządzenia oraz trwałe usunięcie plików już zapisanych jest możliwe poprzez dokonanie odpowiednich modyfikacji ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej wykorzystywanej. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO. 

 

preloader